Leklundens likabehandlingssplan 2016/2017

Likabehandlingsplansplan 2016/2017

 


LIKABEHANDLINGSPLAN

FÖR

LEKLUNDENS FÖRSKOLA

2016-2017


Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010)


Ansvar för likabehandlingsplanen

All personal på förskolan har sett till att likabehandlingsplanen har upprättats och den ska årligen revideras, förskolechef ansvarar för detta.

Likabehandlingsplanen ska finnas på hemsidan och all ny personal ska få ta del av den.


Målet

Vårt mål är att verksamheten ska kännetecknas av empati och att såväl barn som personal respekterar varandra.

Vi skall arbeta för jämställdhet, likvärdighet samt delaktighet.

Att alla känner sig trygga, trivs och kan utvecklas.

För att vi ska uppnå målet krävs det en aktiv medverkan från all personal på förskolan.


Arbetslaget ska:

Ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

Ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Vid behov lyfta fram etiska dilemman och livsfrågor.

Göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika åsikter och värderingar som styr deras synpunkter och handlande.

Samarbeta med hemmet när det gäller barnets fostran och med föräldrar diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

Engagerat och aktivt delta i personalmöten, planeringstillfällen. Lyssna och respektera varandras åsikter även då man inte delar dessa.

Se olikheter och diskussioner som något positivt och kreativt.


Handlingsplan mot kränkande behandling

Från 2006 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens syfte är att förtydliga skolans och förskolans ansvar när det gäller att garantera alla barns trygghet. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, särskola, gymnasium samt vuxenutbildning.

Diskriminering är förbjuden oberoende om det är avsiktligt eller oavsiktligt och om det är frågan om direkt eller indirekt diskriminering.

Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person. Den behöver inte vara medveten eller aktiv.

Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person.

Kränkningar kan vara:

· Fysiska – slag och knuffar

· Verbala

· Psykosociala (som att t.ex. bli utstött i lek och andra aktiviteter)

· Bilder (som t.ex. nid teckningar)LAGAR OCH STYRDOKUMENT

Barnens och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i förskolan bygger på:

Lpfö –98 reviderad 2010

FN:s konvention om barnens rättigheter

Skollagen (SFS 1985:1100) kap 2§, 4 kap 2

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Socialtjänstlagen (14 kap 1§)

Brottsbalken

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan / skolan mm.

Ur lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Denna lag avser att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagens ändamål är också att motverka annan kränkande behandling (SFS 2006:67)

Ur skollagen

Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar i skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden (1kap 2§)

Ur läroplanen för förskolan

Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. (Lpfö -98)


Förebyggande åtgärder


Föräldrar

Daglig och direkt kontakt med föräldrar

Utvecklingssamtal 1ggr/år eller fler om så önskas.

Föräldramöte 1ggr/år

Föräldraenkät

Samverkansmöte 2ggr/termin

Om man som förälder hör talas om att ett barn är utsatt för kränkande behandling - kontakta personalen på förskolan.

Alla kalas inbjudningar skall skickas hem och inte läggas på barnens hyllor i hallen.

Samverkansmöte 2 ggr per termin


Barn

Barnintervjuer/samtalsunderlag/observationer

Samtal och åskådliggörning (böcker, drama osv) med barn i grupp

Barnens likabehandlingsplan

Barnens kompisregler - slutaregeln


Personal

Medverkan och aktivt arbete med likabehandlingsplanen, används som arbetsmaterial vid planeringstillfällen 4 ggr/år

Medarbetarsamtal 1ggr/år

Personalenkät 1ggr/år

Arbetsmiljörond 1ggr/år


Verksamheten

Vi har bestämda platser vid måltider för att undvika grupperingar och uteslutningar.

All personal är observanta när vi är ute. Vad händer? Vad finns det för ”gömställen”? Kartläggning.

Att vi delar barnen i mindre grupper under dagen. Vi pedagoger får bättre översikt över gruppen och kan därigenom stötta barnen i deras lek och relationer med varandra.

Genom samtalstunder i vardagen om känslor och empati bygger vi upp barnens förståelse för andras situation.

Vi ska lyssna på båda parter vid en konflikt för att kunna medla och lösa situationen. Vi eftersträvar dock att barnen i möjligaste mån lär sig att lösa konflikter själva, men alltid under obeservation av en pedagog.

Att vi aldrig tillåter nedsättande kommentarer, suckar, miner eller liknande när någon säger eller gör något, detta gäller alla som vistas inom förskolans område

Att alla vuxna inom förskolan skall känna till och aktivt arbeta för att likabehandlingsplanen följs.

Åtgärder vid diskriminering eller kränkande behandling

Alla signaler rörande trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling tas på allvar oavsett om det sker mellan barn-barn, vuxen-barn, vuxen-vuxen och barn-vuxen.

Vuxna är skyldiga att agera vid varje fall av diskriminering eller kränkande behandling.


När ett barn kränker ett annat barn

När personalen ser att ett barn blir kränkt av andra barn, har personalen skyldighet att vidta åtgärder.

1. Prata med de berörda barnen.

2. Beroende av kränkningens art tas eventuellt kontakt med berörda föräldrar.

3. Händelserna följs upp och åtgärder planeras på planering/arbetslagsträff snarast möjligt. Vid behov kallar förskolechefen till möte med berörda.

4. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram. Förskolechefen dokumenterar.

5. Vid uppföljningssamtal med samtliga avgörs om nytt åtgärdsprogram ska upprättas eller om nytt mötestillfälle ska bokas in. I annat fall avslutas ärendet, förskolechefen dokumenterar.


När ett barn blir kränkt av personal

1. Vid upptäckt av kränkning av personal – barn, tas detta omgående upp med berörd personal med ett efterföljande samtal/diskussion.

2. Tidpunkt för uppföljningssamtal fastställs.

3. Vid uppföljningssamtal med samtliga avgörs om nya åtgärder ska upprättas eller om nytt mötestillfälle ska bokas in. I annat fall avslutas ärendet, förskolechef dokumenterar.

4. Om arbetet inte leder till att kränkningarna upphör ansvarar förskolechef för att arbetsrättsliga åtgärder vidtas i enighet med lagar och avtal.


När vuxna kränker andra vuxna.

1. När någon upplever sig kränkt vänder man sig till förskolechef alt. styrelsen.

2. Förskolechef /styrelsen ansvarar för att kränkningarna dokumenteras.

3. Förskolechef / styrelsen samtalar med den som kränkt och dokumenterar motpartens berättelse. 4. Berörda parter träffas tillsammans med förskolechef / styrelse för att tydliggöra situationen samt finna en lösning som samtliga parter kan acceptera.

5. Förskolechef / styrelsen dokumenterar samt ansvarar för åtgärder. Kränkningens art avgör vilka åtgärder som ska vidtas. Det kan bli arbetsrättsliga åtgärder i enighet med lagar och avtal. 6.Tidpunkt för uppföljningssamtal fastställs.


Handlingsplan vid misstanke om att barn far illa

Förskolan har anmälningsplikt!

Vid misstanke om övergrepp av sexuell natur eller misshandel görs en polisanmälan.

Förskolechefen informerar och rådgör med elevhälsan

Förnyad kontakt tas med uppgiftslämnaren

Vid misstanke om att barn far illa görs anmälan till Soc. (IFO) enl. SOL 14:1

Arbetslaget får professionell handledning

Förebyggande arbete

Förebyggande samarbete med socialtjänsten samt bvc

Personalen arbetar med barnen kring känslor och eget värde och om att säga nej till sådant som inte känns bra för barnet.Ansvarsfördelning och rutiner

Det juridiska ansvaret har huvudmannen/kommunen. Ansvaret att agera har alla!!

Förskolechef och all annan personal.

ALLA BARN ÄR ALLAS ANSVAR

Alla i förskolan är skyldiga att främja likabehandling och att förebygga och motverka diskriminering/kränkning.

Utvärdering – Uppföljning

Vid inskolning skall föräldrar informeras och ta del av likabehandlingsplanen.

Föräldrar skall årligen få information om planen på höstens föräldramöte.

Föräldrarna skall ha möjlighet att ge sina synpunkter på planen till förskolans förskolechef, samt aktivt delta och tycka genom årlig föräldraenkät/föräldramöte.

Planen skall finnas tillgänglig för alla berörda samt läggas ut på förskolans hemsida.

Likabehandlingsplanen skall regelbundet aktivt diskuteras i personallaget.

Revideras en gång om året på planeringsdag.

  

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

20.02 | 09:38

Ja maten är på tok för god och vällagad, det är ju hopplöst att få barnen att äta den brända falukorven med överkokta makaronerna hemma.

...
03.10 | 10:07

Hi from Rasmus, see you on Monday.

...
08.09 | 23:30

Ni är fantastiska, känns så bra att lämna våran trollunge hos er!! ,!

...
05.09 | 23:28

Ni är alla helt underara! Tack för att ni är så fina och duktiga med våra barn:) / Sofie

...
Du gillar den här sidan