Leklundens arbetsplan
Vår arbetsplan 2015/2016

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LEKLUNDEN

2016/2017

 

Förskolan är styrd av statliga lagar, förordningar och regleringar samt är föremål för statlig samt kommunal tillsyn.

Vår arbetsplan bygger på Ängelholms kommuns skolplan samt läroplan för förskolan.

De mål vi presenterar är det vi vill ska genomsyra vår verksamhet på förskolan Leklunden.

 

NORMER OCH VÄRDEN

 

LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska

värderingar och efterhand omfatta dem.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

situation samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av

social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö(Lpfö 98 rev 2010)

 

Leklundens mål

På Leklunden ska barnen känna trygghet och utveckla sin empatiska förmåga. Pedagogerna ska genom att vara nyfikna, närvarande och medutforkare möjliggöra för barnen att synas och bli sedda, upptäcka och utforska i en miljö som främjar lärandet i verksamheten.

 

För att uppnå målen...

Vi vill som pedagoger på Leklunden bära med oss en människosyn där vi har en tro på allas lika värde och vi vill vara förebilder för barnen samt arbeta aktivt med att förmedla etiska värden och empati till barnen.

Den fysiska miljön ska vara föränderlig för att locka och uppmunta till lek, upptäckande och utforskande, vilket med närvarande pedagoger leder till lustfyllt lärande.

 

Utvärdering

På vår reflektionstid reflekterar vi via reflektionprotokoll över dokumentationen för att se barnens intresse och kunna föra deras idéer vidare vilket fördjupar vår verksamhet och utvecklar barnens lärande.

Dokumentationsverktyget Pluttra är ett helhetsverktyg för vår verksamhet där vi kan synliggöra dokumentationen för barnen och deras vårdnadshavare samt tydliggöra kopplingen mellan verksamheten och läroplanen.

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad,

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten

ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling

och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet

samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya

erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig

själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska

utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån

barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. Flödet av barnens tankar

och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp,

att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga

att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning,tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle

påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband  i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och redskap, och

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.(Lpfö 98 rev 2010)

 

Leklundens mål

Skapa en utmanande miljö som stimulerar barnen till upptäckande,  utforskande,  kreativitet, lek och lärande i empatiskt samspel mellan barn-barn, barn-vuxen, vuxen-barn samt vuxen-vuxen.

 

För att uppnå målen....

Ska pedagogisk dokumentation kontinuerligt användas för att synliggöra hur verksamheten ger möjligheter för barnen att utvecklas och lära. 

Vi ser leken som ett tillfälle där ett aktivt samlärande sker.

Vi ska introducera enkel och utmanande teknik, vardags mattematik samt naturvetenskapliga experiment.

Vi pedagoger och barn har ett utbyte av varandra i det livslånga lärandet.

 

Utvärdering

Aktiv daglig reflektion.

Samtala vid varje planeringstillfälle.

Sammanställa våra reflektioner från planeringarna.

Utvecklingssamtal med föräldrar förs kontinuerligt. Barnets kontaktperson ansvarar för att samtalen genomförs.

 

BARNS INFLYTANDE

 

LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar

för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter

och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och

för förskolans miljö och

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska

principer genom att få delta i olika former av samarbete och

beslutsfattande.(Lpfö 98 rev 2010)

 

Leklundens mål

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och genom denna tydliggörs barnens intressen, vilket lägger grunden för vår verksamhet.

 

För att uppnå målen...

Projekten som lägger grunden för verksamhetens utformning ska utgå ifrån barnens intressen och behov.

Vi vill som pedagoger vara intresserade, lyhörda, närvarande och aktivt lyssnande.

 

Utvärdering

Vi dokumenterar och arbetar med reflektionsprotokoll samt med dokumentationsverktyget Pluttra.

 

 

 

 

FÖRSKOLA OCH HEM

 

LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan

ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar

för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans

arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt

samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen

för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.

Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning

för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.(Lpfö 98 rev 2010)

 

Leklundens mål

Genom dokumentationsverktyget Pluttra ger vi vårdnadshavarna en möjlighet att få en inblick i barnens vardag i verksamheten. Vi håller två gånger per termin samverkansmöten med föräldrarepresentater då vi tar upp aktuella ämnen.

 

För att uppnå målen...

Dagliga samtal med föräldrarna, vid hämtning och lämning. Ansvarig är den som möter upp föräldern.

Regelbundna infoblad om vad som händer.

Under våren 2016 kommer alla vårdnadshavare att erbjudas utvecklingssamtal.

Föräldramöte under hösten 2016, där vi går igenom vad som hänt och vad som planeras framöver.

 

Utvärdering

Utvecklingssamtal med föräldrar kring målen. Barnets kontaktperson ansvarar.

 

 

SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN,

SKOLAN OCH FRITIDSHEMMET

 

LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN

 

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå

från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive

verksamhet.

 

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan

den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta

förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild

uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.(Lpfö 98 rev 2010)

 

Leklundens mål

Hålla en kontinuerlig kontakt med de andra förskolorna i byn, för att etablera en kontakt med sina blivande klasskamrater, samt etablera en kontakt med skolan så att barnen utvecklar en naturlig koppling dit.

 

Vi vill uppnå genom

Vi håller kontinuerliga möten med skolrepresentanter samt med övriga förskolor.

 

Utvärdering

Vid nästa års revidering.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

20.02 | 09:38

Ja maten är på tok för god och vällagad, det är ju hopplöst att få barnen att äta den brända falukorven med överkokta makaronerna hemma.

...
03.10 | 10:07

Hi from Rasmus, see you on Monday.

...
08.09 | 23:30

Ni är fantastiska, känns så bra att lämna våran trollunge hos er!! ,!

...
05.09 | 23:28

Ni är alla helt underara! Tack för att ni är så fina och duktiga med våra barn:) / Sofie

...
Du gillar den här sidan